A Tedd próbára! akció általános szerződési feltételei

A Tedd próbára! akció keretében kiadott fotótechnikai eszközöket az Axico Informatikai Kft. – a továbbiakban mint Kölcsönadó – az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfelelően díjmentesen rendelkezésére bocsátja az akcióban részt venni kívánó magánszemélyek – a továbbiakban mint Kölcsönvevő - részére.

Személyi feltételek

Kölcsönvevő lehet az a 18 év feletti, cselekvőképes, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár, aki a kölcsönzés kezdetekor és annak teljes időtartama alatt rendelkezik az alábbiakban felsorolt „szükséges igazolványokkal”, és ezeket a Kölcsönadó részéről eljáró személy részére bemutatja a következő bekezdésben foglaltak szerint.

Szükséges igazolványok, elérhetőségek

Az eszközök kölcsönzéséhez a Kölcsönvevő bemutatja a Kölcsönadó nevében eljáró személy részére érvényes személyi igazolványát (jogosítványát, útlevelét) és érvényes lakcímkártyáját, amely iratok érvényességi idejének lejárta nem lehet korábbi, mint a kölcsönzés időtartamának vége. A Kölcsönadó jogosult a Kölcsönvevőnek a kölcsön szerződésben foglalt, szükséges iratokkal igazolt azonosító adatainak és egyéb elérhetőségének hitelt érdemlően bizonyító hivatalos iratok megismerésére, lemásolására és a szükséges igazolványokban szereplő adatok szerződésbeli rögzítésére. A szükséges igazolványok lemásolásához, az azokban szereplő adatok Kölcsönadó általi rögzítéséhez, valamint ezen adatoknak - a kölcsönadási szerződésből fakadó jogok gyakorlása, érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése érdekében – való kezeléséhez Kölcsönvevő kifejezetten hozzájárul.

A szükséges igazolványok másolata a kölcsönadási szerződés mellékletét képezi. A kölcsönzési szerződés előfeltétele, hogy a Kölcsönvevő ehhez hozzájárulását adja. A Kölcsönadó a Kölcsönvevő adatait titkosan kezeli, azokat harmadik, jogosulatlan személyek részére nem adja ki.

Kölcsönvevő személyes adatait a Kölcsönadó csak a szerződésből eredő jogai érvényesítése érdekében továbbíthatja a jogvitára illetékes hatóság felé, egyébként az adatok felhasználásához Kölcsönvevő külön hozzájárulása szükséges. A szerződés megkötésének feltétele, hogy Kölcsönvevő telefonos elérhetőségét megadja Kölcsönadó részére, mely adat a fentiekkel egyezően kezelhető.

A kölcsönzés folyamata

A kölcsönzött eszközök átvétele a teddprobara.hu oldalon feltüntetett partner telephelyeken – „tedd próbára pontokban” – lehetséges, a kölcsönszerződés és a jelen ÁSZF megismerése, és a szerződés aláírása után az adott eszköz használatba vehető (A kölcsönadott eszköz(ök) nem vihetők ki Magyarország területéről).

A Kölcsönvevő köteles a kölcsönzés idejére kaucióként bruttó 40.000,- Forintot készpénzben Kölcsönadónál letétbe helyezni, amelyet a kölcsönkészülékek hiánytalan, sérülésmentes és késedelem nélküli visszaadásakor visszakap.

A Kölcsönvevő a kölcsönkészüléket és tartozékait harmadik személynek nem adhatja át. A kölcsönzési jogviszony fennállása alatt a Kölcsönvevő köteles saját költségén gondoskodni a kölcsönvett eszközök jó állapotának fenntartásáról, karbantartásáról és megőrzéséről. A Kölcsönvevő a kölcsönbe kapott eszközöket a szóbeli és kezelési utasításoknak megfelelően rendeltetésszerűen használhatja, azt másnak át nem adhatja. Kölcsönvevő felelős minden olyan kárért, amely a nem szerződésszerű, illetve rendeltetésellenes használat következménye. A Kölcsönvett eszköz meghibásodása, megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése, ellopása esetén a Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadót azonnal tájékoztatni és – amennyiben lehetséges - a kiadott eszközöket az átvételi pontba való haladéktalan visszaszállításáról gondoskodni. A készülék eltűnése, ellopása esetén Kölcsönvevő köteles minden tőle telhető intézkedést megtenni, illetve információt megadni az eszköz visszaszerzése érdekében.

A Kölcsönvevő a kölcsön eszközökön javítást nem végezhet. az eszközök megbontása esetén a Kölcsönvevőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a kiadott kölcsön eszköz a Kölcsönvevőnek felróható okból meghibásodik, megsemmisül, eltűnik, a Kölcsönvevő köteles a javítási költségeket és egyéb igazolt kárt megtéríteni, ideértve azon eseteket, amikor a kárt a feleken kívüli olyan harmadik személy magatartása okozta, akinek Kölcsönvevő az eszköz használatát lehetővé tette.

Ha a kölcsön eszköz visszaszolgáltatása meghiúsul, illetőleg az eszköz elvész vagy használhatatlanná válik a Kölcsönvevő köteles az eszköz mindenkori forgalmi értékét – az Axico Informatikai Kft. aktuális árlistája alapján – megfizetni.

Amennyiben a Kölcsönbevevő a kölcsönkészüléket a visszaigazolt határidőn belül - elfogadható indoklás nélkül (pl. igazolt akadályoztatás) - nem szolgáltatja vissza, úgy a Kölcsönadó napi bruttó 5.000.-Ft késedelmi díjat számol fel. Ha a kölcsön eszköz visszaszolgáltatása a visszaigazolt határidőn belül meghiúsul, úgy a Kölcsönvevő köteles napi bruttó 5.000.-Ft késedelmi díjat megfizetni.

Kölcsönadó fenntartja a jogot, hogy az eszközök kölcsönadását megtagadja, ha egyértelműen megítélhető, hogy a kölcsönvevőként szerződni kívánó fél az eszköz rendeltetésszerű használatához nem rendelkezik a szükséges minimális tudással, illetve, ha a Kölcsönadó bármilyen körülményből arra következtet, hogy az eszköz rendeltetésszerű használata, vagy visszaadása nem megfelelően biztosított.

A szerződéstől való elállás gyakorlása esetén Kölcsönvevő a kölcsönvett eszközöket haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni Kölcsönadó részére.

Kölcsönözhető eszközök

A kölcsönbe vehető eszközök listája a teddprobara.hu oldalon található. Az egyes összeállítások tartalma nem változtatható meg, a kölcsön eszközök elérhetőségét a következő két konstrukcióban határozzuk meg:

I. Amennyiben a Kölcsönvevő még nem rendelkezik saját tulajdonú Olympus PEN vagy OM-D sorozatú fényképezőgéppel, egyszerre csak egy fényképezőgép váz és egy hozzá tartozó optika – illetve a használathoz szükséges egyéb alap tartozékok – kölcsönözhetőek. Egy adott váz típus csak egy alkalommal kölcsönözhető díjmentesen.

II. Ha Kölcsönvevő rendelkezik saját tulajdonú Olympus PEN vagy OM-D sorozatú készülékkel és azt a kölcsön eszköz(ök) átvételekor a helyszínen bemutatja, úgy a kínálatból elérhető optikák közül egyszerre két szabadon választott típust kölcsönözhet díjmentesen. Egy optika típus csak egy alkalommal kölcsönözhető díjmentesen.


A kölcsönzés ideje, az eszközök szállítása:

A minimális kölcsönzési idő 1 nap, a kölcsönbe vétel maximális ideje egy hét. A kölcsönzési idő meghosszabbítása nem lehetséges. Az eszközök el-, és visszaszállításáról a Kölcsönvevő köteles gondoskodni.

Rendelkezésre állás, nyitva tartás:

Az eszközök használatban vannak, ezért nem garantált, hogy mindig rendelkezésre állnak! Érdeklődjön telefonon/e-mailben a kölcsönözni kívánt eszközökkel kapcsolatban!

2016. május 3.